Thứ tư 31/05/2023 17:00

Dự kiến bãi bỏ toàn bộ 10 thông tư về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức

Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ 10 thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Đồng Nai: Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh dịp cuối năm

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Danh sách 10 thông tư dự kiến được bãi bỏ toàn bộ gồm:

Dự kiến bãi bỏ toàn bộ 10 thông tư về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức
Viên chức làm việc trong cơ sở y tế. Ảnh: TL

1- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2- Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3- Thông tư số 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2013.

4- Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5- Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

6- Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

7- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

8- Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

9- Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

10- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2023

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức năm 2023:

Cụ thể tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi năm 2019) quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức như sau: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023

Cá nhân đăng ký dự tuyển viên chức phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi năm 2019), cụ thể như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Công chức, viên chức được nghỉ Tết 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày Công chức, viên chức được nghỉ Tết 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày

Sáng ngày 1/12, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - ...

Bảng lương công chức thuế từ 1/7/2023 Bảng lương công chức thuế từ 1/7/2023

Ngày 11.11.2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu ...

TP. HCM: 100% cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ phải làm CCCD và tài khoản định danh TP. HCM: 100% cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ phải làm CCCD và tài khoản định danh

Trong tháng 4/2023, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) ở TP. HCM phải làm căn cước ...

HÀ VY

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất bỏ thi môn Tin học trong thi tuyển dụng công chức, viên chức

Bạn cần biết

Đề xuất bỏ thi môn Tin học trong thi tuyển dụng công chức, viên chức

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có nội dung đề xuất bỏ thi môn Tin học trong thi tuyển công chức, viên chức.

Dự kiến bãi bỏ toàn bộ 10 thông tư về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức

Bạn cần biết

Dự kiến bãi bỏ toàn bộ 10 thông tư về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức

Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ 10 thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đọc thêm

Làm việc nhiều giờ có thể làm tăng tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và đột quỵ

Bạn cần biết

Làm việc nhiều giờ có thể làm tăng tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và đột quỵ

Theo số liệu ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thời giờ làm việc quá dài là nguyên nhân dẫn đến 745.000 ca tử vong do thiếu máu cơ tim và đột quỵ trong năm 2016 (tăng 29% kể từ năm 2000).

Người lao động cần làm gì khi bị say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nắng nóng

Bạn cần biết

Người lao động cần làm gì khi bị say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nắng nóng

Vào những ngày nắng cao điểm, nhiệt độ tăng đột ngột, người lao động (NLĐ) phải làm việc ở ngoài trời rất dễ bị say nắng, say nóng, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến đột quỵ, tử vong. Vì thế, NLĐ cần biết cách xử trí kịp thời khi bị say nắng, say nóng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, gây hậu quả nghiêm trọng.

Những quy định mới có lợi cho giáo viên các cấp tính từ 30/5/2023

Bạn cần biết

Những quy định mới có lợi cho giáo viên các cấp tính từ 30/5/2023

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi 04 Thông tư về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ có hiệu lực từ 30/5/2023. Trong đó, có nhiều quy định mới có lợi cho giáo viên.

11 khoản trợ cấp cho người lao động tăng khi tăng lương cơ sở

Bạn cần biết

11 khoản trợ cấp cho người lao động tăng khi tăng lương cơ sở

Từ 1/7/2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/ tháng, nhiều khoản trợ cấp cho người lao động (NLĐ) theo đó cũng tăng lên.

Bộ Y tế đề xuất phải có giám định y khoa mới được rút BHXH một lần

Bạn cần biết

Bộ Y tế đề xuất phải có giám định y khoa mới được rút BHXH một lần

Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định phải có kết quả giám định y khoa không còn khả năng lao động để xét hưởng BHXH một lần.

Liên tiếp xảy ra cháy, Bộ Công an khuyến cáo những kỹ năng cần thiết

Bạn cần biết

Liên tiếp xảy ra cháy, Bộ Công an khuyến cáo những kỹ năng cần thiết

Bộ Công an đã đưa ra hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn để người dân phòng ngừa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

11 nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam

Bạn cần biết

11 nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam

Danh mục các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam được quy định tại Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019.

55 nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ

Bạn cần biết

55 nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ

Danh mục các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ được quy định tại Phần I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019.

Chuyên gia chỉ ra tác hại của việc sử dụng nước chứa nhiều Clo

Bạn cần biết

Chuyên gia chỉ ra tác hại của việc sử dụng nước chứa nhiều Clo

Việc sử dụng nước sinh hoạt có chứa hàm lượng Clo vượt ngưỡng cho phép sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người.

Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến

Bạn cần biết

Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến

Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng một số danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; chiến sĩ thi đua cơ sở; lao động tiên tiến; chiến sĩ tiên tiến.

Lao động nữ sẽ được khám sàng lọc định kỳ ung thư cổ tử cung và ung thư vú

Bạn cần biết

Lao động nữ sẽ được khám sàng lọc định kỳ ung thư cổ tử cung và ung thư vú

Hai loại bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ là ung thư cổ tử cung và ung thư vú sẽ được đưa vào khám sàng lọc định kỳ cho lao động nữ.

Tiêu chuẩn để công nhân, nông dân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bạn cần biết

Tiêu chuẩn để công nhân, nông dân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 15/6/2023 đã bổ sung đối tượng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là công nhân, nông dân.

Đề xuất tăng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN, trợ cấp tuất với người hưởng trước năm 1995

Bạn cần biết

Đề xuất tăng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN, trợ cấp tuất với người hưởng trước năm 1995

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức lương hưu, trợ cấp với người nghỉ hưu trước 1/1/1995.

Đề xuất các nguồn tăng lương cơ sở năm 2023

Bạn cần biết

Đề xuất các nguồn tăng lương cơ sở năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất ba nguồn để các bộ, cơ quan Trung ương tăng lương cơ sở năm 2023, trong đó có số tiền thu được để lại và tiết kiệm chi thường xuyên. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất kinh phí tăng lương cơ sở năm 2023 của các bộ, cơ quan Trung ương từ nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2023 (nếu có).

Từ 15/6/2023, giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, NLĐ thuê nhà tính thế nào?

Bạn cần biết

Từ 15/6/2023, giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, NLĐ thuê nhà tính thế nào?

Bộ Công thương sửa đổi quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình), tại Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT.

Hà Nội: Những nhóm người lao động bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Bạn cần biết

Hà Nội: Những nhóm người lao động bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát trở lại dịch Covid-19 sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, TP Hà Nội đã có văn bản nêu rõ 8 nhóm đối tượng bắt buộc phải sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, nếu không thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

Đồng thuận với đề xuất Công đoàn Việt Nam xây nhà ở xã hội cho công nhân

Bạn cần biết

Đồng thuận với đề xuất Công đoàn Việt Nam xây nhà ở xã hội cho công nhân

Ý kiến của nhiều chuyên gia, đại diện sở xây dựng các địa phương thể hiện sự đồng thuận cao với đề xuất thí điểm để Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia xây nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Hiểu về mã CR trên mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Bạn cần biết

Hiểu về mã CR trên mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, muốn biết một chiếc mũ bảo hiểm có đạt các tiêu chuẩn về bảo vệ hay không, trước hết cần xem xét kỹ mã CR của nó. Mã CR (dấu hợp quy) gắn trên mũ bảo hiểm là dấu hiệu nhận biết các sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hay không.

Người lao động cần cẩn trọng trước FanPage giả mạo cơ quan BHXH Việt Nam

Bạn cần biết

Người lao động cần cẩn trọng trước FanPage giả mạo cơ quan BHXH Việt Nam

Mới đây, cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục nhận được phản ánh từ nhiều người dân về việc bị một số Fanpage Facebook giả mạo BHXH Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội.

12 khoản tiền người lao động được hưởng khi tăng lương cơ sở

Bạn cần biết

12 khoản tiền người lao động được hưởng khi tăng lương cơ sở

Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Khi điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động (NLĐ) ngoài nhà nước được tính dựa theo lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.